Kuidas pärimist vormistada?

Alates 1. jaanuarist 2009 kehtib Eestis pärimise puhul loobumissüsteem: pärandi
avanemisel, (st pärandaja surma korral) läheb pärand üle pärijatele. Pärijatel on
õigus pärandist loobuda. Kui pärija 3 (kolme) kuu jooksul pärast pärandaja surmast
ja oma pärimisõigusest teadasaamist pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu
võtnuks.

Isikute puhul, kes on surnud enne 1. jaanuari 2009, kehtib vastuvõtusüsteem:
pärimiseks peab pärija pärandi vastu võtma, st esitama pärandi vastuvõtmise
avalduse, mille notar tõestab. Kui pärija avaldust ei esita ega asu pärandvara
kasutama, ei loeta teda pärijaks.

Pärandvara moodustavad kõik pärandaja õigused ja kohustused (sh võlad), mis lähevad
pärijale üle pärandi avanemise hetkest. Vastu võtta või loobuda saab vaid kogu
pärandist, mitte selle osast. Kui pärimisest loobutakse, läheb vastav pärandiosa üle
pärandist loobunu alanejatele sugulastele.

Juhul kui isik on pärandi vastu võtnud või pärandist loobunud, ei saa ta oma otsust
enam muuta.

Pärimismenetlus on sarnane nii testamendi-, pärimislepingu kui seadusjärgse pärimise
puhul. Pärimise vormistamiseks pöörduda notari poole, kes viib menetluse läbi
alljärgnevalt:

 1. Pärimismenetluse algatamise avalduse alusel algatab notar menetluse.

Avalduse (mis koostatakse notaribüroos ja mille notar tõestab) võib esitada pärija,
pärandaja võlausaldaja või muu pärandvara suhtes õigusi omav isik.
Juhul, kui pärandaja on surnud enne 1. jaanuari 2009.a ja pärija soovib pärandit
vastu võtta, koostab notar lisaks pärandi vastuvõtmise avalduse.

 1. Notar teatab menetluse algatamisest pärimisregistrile ja küsib andmeid pärandaja
  testamendite ja pärimislepingute kohta.

 2. Notar teeb pärandaja vara kohta päringud registritesse. Vara hulka kuuluvad
  näiteks kinnistud, sõidukid, väärtpaberid (sh kogumispension), osalused
  äriühingutes, raha pangas, laenud jm võlad.

 3. Notar avaldab menetluse algatamise kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud
  Teadaanded ja saadab teada olevatele pärijatele teate menetluse algatamise kohta.

 4. Notar väljastab pärimistunnistuse, kui pärija pärimisõigus ja selle ulatus on
  piisavalt tõendatud (esitatud vastavad dokumendid, nt sugulust või abielu tõendavad
  dokumendid või testament). Pärimistunnistuse väljastamise varaseim aeg saab olla 1
  kuu pärast punktis 4 nimetatud teadete avaldamist eeldusel, et kõik asjaolud
  menetluses on selged. Kuna pärandist loobuda võib 3 kuu jooksul oma pärimisõigusest
  teadasaamisest, on tavapärane menetluse läbiviimise aeg ligikaudu 4 kuud arvates
  algatamise avalduse esitamisest.

Pärimismenetluse algatamiseks tuleb notarile üldjuhul esitada järgmised dokumendid:

 • pärandaja surmatunnistus;
 • pärija isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
 • sugulust, abielu vms tõendavad dokumendid (seadusjärgsel või sundosa pärimisel);
 • testament (kui see pärijal olemas);
 • muud dokumendid, mis on vajalikud pärimisõiguse tõendamiseks;
 • andmed pärandajale kuulunud vara ja teiste võimalike pärijate kohta.

Täpsemat informatsiooni pärimismenetluses vajaminevate dokumentide kohta saab
konkreetset pärimismenetlust läbiviivalt notarilt.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.