Mis on pärandi inventuur - nõuda või mitte?

Isiku surma järel võib selguda, et pärijal tuleb lisaks lähedase inimese
kaotusvalule hakata vastutust kandma ka kaotatu võlausaldajate ees. Teadmatusest
võib juhtuda, et pärandaja võlgade katteks tuleb loobuda koguni omaenese varast.
Kuidas aga käituda, et vabaneda kohustusest tasuda surnu need võlad, mis temast
järele jäänud vara väärtust ületavad (võlad, mis pärandvara väärtust ei ületa, tuleb
võlausaldajatele alati tasuda)?

Juhul kui pärandvarast ei piisa kõigi pärandaja kohustuste täitmiseks, kuid samas on
tehtud pärandi inventuur, ei ole pärija kohustatud täitma pärandaja kohustusi oma
vara arvel, vaid ainult pärandvara arvel.

Inventuuri nõude võib notarile esitada koos pärimismenetluse algatamise avaldusega
või pärandi vastuvõtmise avaldusega. Uue seaduse järgi määrab notar inventuuri
tegijaks kohtutäituri, kelle tööpiirkonnas pärand avanes. Kui pärand avanes
välisriigis, määrab notar inventuuri tegijaks kohtutäituri, kelle tööpiirkonnas asub
pärandvara hulka kuuluv kinnisasi. Kui pärand avanes välisriigis ja pärandvara hulka
ei kuulu Eestis asuvat kinnisasja, määrab notar kohtutäituri omal äranägemisel.

Inventuuri eesmärgiks on pärimisseaduse nii uue kui kehtiva redaktsiooni kohaselt
koostada pärandvara nimekiri, kuhu kantakse kõik pärandi avanemise ajal olemasolevad
päritavad asjad ning nende tähistamiseks ning väärtuse kindlakstegemiseks vajalik
kirjeldus ja hinnang.

Pärandi inventuur on endiselt kohustuslik, kui pärijaks on piiratud teovõimega isik,
kohalik omavalitsusüksus või riik.

Inventuuri tegemiseks annab notar tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks kuud ega
pikem kui kolm kuud. Notar võib inventuuri tähtaega kaalukal põhjusel pikendada.

Inventuuri nõude esitaja esitab inventuuri tegijale nimekirja talle teada olevast
pärandvarast ja pärandvaraga seotud kohustustest.

Koostatud pärandvara nimekiri esitatakse kinnitamiseks notarile. Pärast pärandvara
nimekirja notarile esitamist loetakse inventuur lõppenuks.

Pärandaja kohustuste kindlakstegemiseks tuleb inventuuri käigus viia läbi
üleskutsemenetlus, mille läbiviimiseks avaldab inventuuri tegija ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded ja üleriigilise levikuga päevalehes teate.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.