Milliseid dokumente kohtutäitur täidab?

Kohtutäiturid sundtäidavad järgmisi täitedokumente:
•jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluvad kohtuotsused ja -määrused tsiviilasjades;
•halduskohtu jõustunud otsus ja määrus menetluskulude ja muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete kohta, samuti hüvitise väljamõistmise kohta avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju eest;

•jõustunud kohtuotsus ja -määrus kriminaalasjas rahalises sissenõudes seisnevate kriminaalkaristuste, kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste sissenõuete kohta;
•jõustunud kohtuotsus ja -määrus väärteoasjas väärteo eest karistusena mõistetud rahatrahvi, väärteomenetluse kulude ja muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete kohta;
•välisriigi kohtu tunnustatud või tunnustamiseta täitmisele kuuluv lahend;
•Eestis alaliselt tegutseva vahekohtu otsus, samuti muu vahekohtu täidetavaks tunnistatud otsus.
•töövaidluskomisjoni, üürikomisjoni ja liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus;
•seaduses sätestatud kohtuvälise vaidluse lahendamise organi menetluses sõlmitud kokkulepe, muu hulgas õiguskantsleri kinnitatud kokkulepe lepitusmenetluses;
•kohtuvälise menetleja otsus ja määrus väärteo eest karistusena määratud rahatrahvi, väärteomenetluse kulude ja muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete kohta;
•uurimisasutuse või prokuratuuri määrus varalise karistuse mõistmiseks vajalike andmete kindlakstegemiseks ja kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks kohtueelses menetluses;
•sunniraha ja asendustäitmise kulude sissenõudmise aluseks olev haldusakt;
•maksuhalduri haldusakt maksukohustuste ja muude rahaliste kohustuste sundtäitmise kohta;
•riigilõivuga maksustatud toimingu teinud ametiasutuse ettekirjutus riigilõivu sissenõudmiseks;
•maavanema otsus kinnisasja sundvõõrandamismenetluses;
•sundenampakkumise akt, mille alusel on enampakkumisel kinnisasja ostnud isik kantud omanikuna kinnistusraamatusse, kinnisasja valduse väljanõudmisel;
•kohtutäituri otsus kohtutäituri tasu ja täitekulude kohta;
•notari tasu maksmise arve.
•notariaalselt tõestatud lepingulistest suhetest tulenevad varalised nõuded;
•notariaalsed lepingud;
•sundenampakkumise akt, mille alusel on toimunud enampakkumisel kinnisasja ostnud isiku sissekandmine omanikuna kinnistusraamatusse kinnisasja valduse väljanõudmisel.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.