Millal ja kuidas esitada kaebust kohtutäituri tegevuse suhtes?

editoi March 2018 Kategooria: Täitemenetlus

Kohtutäitur ei saa ise otsustada täitedokumendi seaduslikkuse üle. Seega ei saa kohtutäituri juures vaidlustada täitedokumendi õigsust, vaid selle jaoks kehtib olenevalt täitedokumendist erikord (näiteks kohtuotsust saab vaidlustada edasikaebamisega kõrgema astme kohtule). Juhul, kui menetlusosalised ei ole rahul kohtutäituri tegevusega, on neil õigus esitada kaebus kohtutäituri ametitoimingute peale.

Menetlusosalisel on õigus esitada kaebus menetlustoimingu või sellest keeldumise peale asja menetlevale kohtutäiturile. Kaebuse esitamiseks on aega 10 päeva arvates kaebuse aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

Kaebus esitatakse kirjalikult ja vabas vormis, kuid sellest peab nähtuma, a) kes kaebuse esitab, b) millises täiteasjas (menetluse number, võlgniku või sissenõudja andmed), c) millise toimingu peale kaebus esitatakse, d) mida kohtutäiturile seoses menetlustoimingu läbiviimisega (või sellest keeldumisega) ette heidetakse ning e) mida kaebusega taotletakse.

Kohtutäitur vaatab kaebuse läbi 15 päeva jooksul, informeerides kaebuse läbivaatamisest ka menetlusosalisi, teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse ning toimetab selle menetlusosalistele kätte.

Juhul, kui menetlusosaline ei ole rahul kaebuse osas kohtutäituri poolt tehtud otsusega, on tal õigus esitada otsuse kättesaamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa. Kohus vaatab kaebuse kohtutäituri otsuse peale läbi hagita menetluses kaebuse esitamisest alates 15 päeva jooksul.

Selline kaebamise kord on ette nähtud selleks, et vähendada kohtute töökoormust, kuna paljud vaidlused saavad lahenduse juba kohtutäituri juures.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.