Millisel juhul tasub esitada kaebust kohtutäituri suhtes Justiitsministeeriumile?

editoi March 2018 Kategooria: Täitemenetlus

Järelevalvet kohtutäituri ametitegevuse üle teostab justiitsminister tema poolt volitatud ametnike kaudu vastavalt kohtutäituri seadusele. Nimetatud seaduse kohaselt kontrollib järelevalve teostaja kohtutäituri ametitegevuse nõuetekohasust, sealhulgas kohtutäituri ametialase arvelduskonto käivet, kohtutäituri tasu ettemaksu ja täitekulu (sealhulgas tasu võtmise seaduslikkust), täitemenetlusregistri kasutamist ja infotehnoloogilise töö korraldust, ametikindlustuse olemasolu ja vastavust kehtestatud nõuetele, ametikitsendustest kinnipidamist, statistika koostamist ning kohtutäituri ametitegevust reguleerivates õigusaktides toodud nõuete, kohustuste ja tähtaegade järgimist. Järelevalve ei hõlma ametitoimingu tegemisel kohtutäituri valitud õigusliku lahenduse otstarbekuse hindamist.

Seega on Justiitsministeeriumil õigus kohtutäiturite suhtes teostada vaid formaalset kontrolli ning Justiitsministeeriumile tasub kohtutäituri tegevuse suhtes kaebust esitada vaid siis, kui tegemist on üheselt mõistetava õigusnormi rikkumisega. Näiteks kui kohtutäitur ei ole vastanud Teie kaebusele täitemenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, ei ole kandnud Teile tähtaegselt raha üle, on arestinud vale isiku arve vms. Kui võimalik rikkumine eeldab seaduse tõlgendamist ning kohtutäituri sisulistele otsustele hinnangu andmist, siis Justiitsministeerium Teid kindlasti aidata ei saa. Kohtutäituri sellist tegevust on võimalik vaidlustada vaid kohtu kaudu (vt kaebamise kord).

Kui soovite infot enda täitemenetluse käigu kohta, siis kindlasti tasub pöörduda otse kohtutäituri, mitte Justiitsministeeriumi poole, kuna kohtutäitur oskab Teile anda selles osas kõige adekvaatsemat infot. Infot saab kohtutäiturilt küsida näiteks avalduse kaudu.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.