Kuidas toimida kui kohtutäitur soovib arestida vallasasja, mille omanik ei ole võlgnik?

Täitemenetluses reguleerivad sissenõude pööramist vallasasjadele täitemenetluse seadustiku (edaspidi TMS) §-d 64–74 ning 222. Esitatud küsimuses toodud olukorra lahendamisel saab aluseks võtta eelkõige TMS § 73 lõike 2 ja § 77 lõigete 2 ja 3 sätted. TMS § 73 lõik 2 sätestab, et kui kolmas isik väidab arestimisel, et arestitav asi on tema omandis, kantakse arestimisakti märge vastuväite kohta ning kohtutäitur selgitab kolmandale isikule tema õigust esitada hagi vara arestist vabastamiseks.

TMS § 77 lõiked 2 ja 3 sätestavad, et: kohtutäitur vabastab kolmanda isiku avalduse alusel asja arestist, kui on ilmne, et ta on arestinud kolmandale isikule kuuluva asja. Kohtutäitur teavitab sissenõudjat asja arestist vabastamisest viivitamata.
Kui kolmas isik taotleb asja arestist vabastamist ja kohtutäitur sellest keeldub, selgitab ta kolmandale isikule õigust esitada vara arestist vabastamise hagi.

TMS § 222 sätestab kolmanda isiku õigused vara arestist vabastamise taotlemisel või sundtäitmise muul põhjusel lubamatuks tunnistamiseks.

Kolmas isik, kellel on sundtäitmise eseme suhtes selle sundtäitmist takistav õigus, eriti omandiõigus või piiratud asjaõigus, võib esitada hagi vara arestist vabastamiseks või sundtäitmise muul põhjusel lubamatuks tunnistamiseks kohtule, kelle tööpiirkonnas sundtäitmine toimub.

Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi võib kolmas isik esitada ka juhul, kui täitemenetluses rikutakse tema kasuks tehtud tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 88 nimetatud käsutuskeeldu.

Hagi esitatakse sissenõudja ja võlgniku vastu. Hagi rahuldamise korral vabastab kohtutäitur vara aresti alt ja esitab avalduse registrile keelumärke kustutamiseks.

Kui enampakkumise toimumise ajaks ei ole arestitud vara suhtes enampakkumist takistava õiguse omaja esitanud kohtutäiturile kokkulepet või kohtulahendit vara aresti alt vabastamiseks või täitemenetluse peatamiseks või lõpetamiseks ning vara enampakkumisel müüakse, kaotab kolmas isik õiguse varale ja tal on õigus üksnes enampakkumise tulemile.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.